query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_vi']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function get_product_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$size,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; } } function product_exists($pid,$size){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size']){ $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Thương hiệu căn hộ cao cấp - Nghệ thuật C.T Plaza
  • slider
  • slider

Tin Tức Mới

RICONS TRÚNG THẦU, KHÁCH MUA C.T PLAZA NGUYÊN HỒNG LÃI KHỦNG
RICONS TRÚNG THẦU, KHÁCH MUA C.T PLAZA NGUYÊN HỒNG LÃI KHỦNG

Với vị trí vàng ngay vòng xoay lớn Phạm Văn Đồng – Nguyên Hồng cùng thiết kế hài hòa ba yếu tố Thiên nhiên – Nghệ thuật – Con người, C.T Plaza Nguyên Hồng đã ngay lập tức “cháy hàng” ngay khi mới chào bán. Mới đây khi có thông tin chính thức cho biết Ricons đã trúng thầu, dự án tiếp tục được quan tâm với các căn shophouse chuẩn bị mở bán. Riêng với những người đã mua, đến nay đã có lãi trung bình từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.